Δικηγορική Εταιρεία Εργατικού Δικαίου

Φ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, Π. ΚΑΜΠΙΤΗΣ, Δ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Γ' Σεπτεμβρίου & Αβέρωφ 11, 104 33, Αθήνα - Τηλ: 210 82 51 555

Άρθρα

01/09/2012

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η μονομερώς επιβαλλόμενη εκ περιτροπής εργασία, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2012, σ. 1169-1214 (σελίδες 46)


01/05/2012

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η δυσμενής μισθολογική μεταχείριση των νέων κατά το Μνημόνιο ΙΙ, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2012, σ. 553-572 (σελίδες 20)


01/11/2011

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η "εργασιακή εφεδρεία" του ν.4024/2011• Ζητήματα από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίου, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2011, σ. 1481-1503 (σελίδες 23)


01/08/2011

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Ο δικαστικός έλεγχος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου• Σκέψεις με αφορμή τέσσερις πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2011, σ. 881-914 (σελίδες 34)


01/01/2011

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Γνωστοποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στην Επιθεώρηση Εργασίας• Η συμβατότητά της προς την Οδηγία 97/81/Ε.Κ. (Σχόλιο στην ΣτΕ 319/2011), Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2011, σ. 479-490 (σελίδες 18)


01/11/2010

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου• Ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο των ατομικών και των συλλογικών σχέσεων εργασίας (σελίδες XXIV + 367), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010


01/01/2010

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Το δικαίωμα πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων από συνταγματική κυρίως σκοπιά και η σχέση του με το δικαίωμα συνδικαλιστικής δράσης, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2010, σ. 65-91 (σελίδες 27)


01/01/2010

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Αμετάκλητες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων σε διαφορές από σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον δημόσιο τομέα και «παρεμπίπτων» έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο• Με αφορμή τις θέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου των


01/01/2010

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Ο έγγραφος τύπος για την κατάρτιση συμβάσεων μερικής απασχόλησης• Η χαμένη ευκαιρία του ν. 3846/2010, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2010, σ. 1213-1235, 1293-1310 (σελίδες 41)


01/01/2010

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στη νομολογία και πρόσφατες εξελίξεις• Με αφορμή την απόφαση 1544/2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2010, σ. 148-155 (σελίδες 8)


01/01/2009

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο πεδίο έντασης και συνάντησης των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων• Προς μια τελολογική και διαλεκτική προσέγγιση, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2009, σ. 81-108 (σελίδες 28)


01/01/2009

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Οι πάγιες διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 ως μέτρα προστασίας των εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» έναντι της κατάχρησης, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2009, σ. 286-298 (σελίδες 13)


01/01/2009

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: H απόφαση του Δ.Ε.Κ. της 23ης Απριλίου 2009 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-378/07 έως C-380/07, Αγγελιδάκη κ.λπ., σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου και η επιρροή της στην ελληνική έννομη τάξη, Επιθε


01/01/2009

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Παράλειψη καταβολής οφειλόμενων αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης από τη θυγατρική επιχείρηση πολυεθνικού ομίλου (με αφορμή τις αποφάσεις 1702/2006 του Εφετείου Αθηνών και 873/2009 του Αρείου Πάγου), Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 20


01/01/2008

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους ομίλους επιχειρήσεων (σελίδες XXVI + 461), Θέματα Εργατικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008


01/01/2008

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η απαγόρευση διάκρισης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου έναντι των αντίστοιχων εργαζομένων αορίστου χρόνου• Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δ.Ε.Κ. της 13ης Σεπτεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-307/05 (Yolanda Del Cerro Alonso κατά Osa


01/01/2008

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Ίση μεταχείριση εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου και καταβολή «αποζημίωσης» κατά τη λύση των συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, Νομικό Βήμα 2008, σ. 555-578 (σελίδες 24)


01/01/2008

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Εργασία ορισμένου χρόνου• Η απόφαση του Δ.Ε.Κ. της 15ης Απριλίου 2008 στην υπόθεση C-268/06, Impact, και η επιρροή της στην ελληνική έννομη τάξη, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2008, σ. 801-822 (σελίδες 22)


02/01/2007

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η προστασία έναντι της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους ομίλους επιχειρήσεων, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2007, σ. 1137-1162 (σελίδες 26)


01/01/2007

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η προσωρινή δικαστική προστασία των εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» στον δημόσιο τομέα έναντι των καταχρήσεων• Με αφορμή την από 15.2.2007 συζήτηση ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αιτήσεων αναίρεσης του Εισαγγελέα το


01/01/2006

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η εργασία ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα• Με αφορμή την από 13.4.2006 συζήτηση ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2006, σ. 829-831 (σελίδες 3)


01/01/2004

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η σύναψη συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιδίως στον δημόσιο τομέα, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2004, σ. 513-534, 577-607 (σελίδες 54)


01/01/2003

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η ρήτρα 5 της συμφωνίας - πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου και η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο• Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθ. 446/2002 απόφαση του Εφετείου Κρήτης, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2003, σ. 650-661 (σελ


03/06/2002

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Η διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ως λόγος ατομικών και ομαδικών απολύσεων, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2002, σ. 1329-1358 (σελίδες 30)


20/01/2001

Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη: Προβλήματα ευθύνης στους ομίλους επιχειρήσεων• Συμβολή στην προβληματική της προστασίας των δανειστών (σελίδες XVI + 326), Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξης 31, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001


Σχεδιασμός: reformstudio.gr Υλοποίηση: kpi.gr L5 point