Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενες πριν και μετά τον τοκετό

Όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εξάμηνης άδειας

Άδεια κύησης και λοχείας, μειωμένο ωράριο μετά τον τοκετό αλλά και έξι μήνες πρόσθετη άδεια μετ’ αποδοχών για την ανατροφή του παιδιού δικαιούνται οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα. Διαβάστε όλα τα δικαιώματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών οι οποίες συνολικά, μπορούν να φτάσουν ακόμη και στους 13,5 μήνες.

Του Γιώργου Κουτρουμάνη*

Ποιες άδειες δικαιούνται οι μητέρες;

1. Άδεια κύησης και λοχείας

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητος συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια κύησης) και οι 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).

Προϋποθέσεις

Ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας για εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

2. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:

α. Μειωμένο κατά 1 ώρα την ημέρα ωράριο εργασίας (χωρίς μείωση αποδοχών) και για 30 μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας ή τη λήξη της ειδικής εξάμηνης άδειας (βλ. παρακάτω).

β. Εναλλακτικά μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρας για 6 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της άδειας λοχείας ή της ειδικής εξάμηνης άδειας και εφόσον υπάρχει συμφωνία με τον εργοδότη.

γ. Εναλλακτικά, επίσης, σε σχέση με την πρώτη ή δεύτερη επιλογή και μετά από συμφωνία με τον εργοδότη, ισόχρονη συνεχόμενη άδεια 3,5 περίπου μηνών αντί του μειωμένου ωραρίου.

Είναι ξεκάθαρο ότι για να εξασφαλίσει η μητέρα την άδεια των 3,5 μηνών αντί για το μειωμένο ωράριο, θα πρέπει να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Παρατήρηση

Την άδεια φροντίδας παιδιού που αναφέρεται παραπάνω (μειωμένο ωράριο ή ισόχρονη άδεια) μπορεί εναλλακτικά να πάρει ο εργαζόμενος πατέρας του παιδιού εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα.

3. Γονική άδεια

Γονική άδεια άνευ αποδοχών και μέχρι 3,5 μήνες για κάθε παιδί δικαιούται η μητέρα ή ο πατέρας εναλλακτικά.

α. Συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

β. Απασχόληση άλλου γονιού έξω από το σπίτι

γ. Ηλικία παιδιού μέχρι 3,5 ετών

Η γονική άδεια των 3,5 μηνών δίνεται χωρίς αποδοχές και ισχύει για κάθε παιδί ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι έχει μεσολαβήσει από το τέλος της προηγούμενης άδειας 1 έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

4. Ειδική εξάμηνη άδεια μητρότητας

Την εξάμηνη άδεια μητρότητας δικαιούται η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

1. Να έχει ενεργή εργασιακή σχέση (να μην έχει αποχωρήσει από την εργασία).

2. Να έχει λάβει το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

3. Να έχει το καθεστώς αδειών που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (εξαιρούνται εργαζόμενες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.).

Πότε χορηγείται η άδεια;

Η εξάμηνη άδεια χορηγείται:

1. Μετά την λήξη της άδειας λοχείας ή

2. Μετά τη λήξη της κανονικής άδειας που ακολουθεί την άδεια λοχείας ή

3. Μετά τη λήξη της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.

Πώς πληρώνεται η ειδική άδεια;

Η άδεια πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ κάθε μήνα με ποσό ίσο με τον κατώτερο μισθό που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ. Για την περίοδο που διανύουμε το ποσό είναι 701 ευρώ το μήνα. Για εργαζόμενες με μερική απασχόληση το ποσό αυτό μειώνεται στο μισό.

Πότε ενημερώνεται ο εργοδότης;

Η εργαζόμενη θα πρέπει να ειδοποιήσει τον εργοδότη εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της εξάμηνης άδειας. Η χορήγηση της άδεια είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη εφόσον ζητηθεί από την εργαζόμενη.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

1. Βεβαίωση εργοδότη (είδος, μορφή, διάρκεια της εργασιακή σχέσης κ.λ.π.).

2. Αντίγραφο απόφασης επιδόματος από ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός οκτώ ημερών θα κοινοποιηθεί στον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής σχέσης.

4. Αριθμός λογαριασμού Εθνικής τραπέζης (IBAN).

5. Αστυνομική ταυτότητα.

6. Άδεια διαμονής αλλοδαπής ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης.

Πότε διακόπτεται η άδεια;

1. Με έγγραφη συμφωνία του εργαζόμενου με τον εργοδότη

2. Με πρόσληψη σε άλλο εργοδότη

3. Εφόσον λήξει η άδεια διαμονής

*Ο Γιώργος Κουτρουμάνης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία.